Вход Търсене

Съюз на птицевъдите в България

Аватар
Град: гр. София
Адрес: 1303 София, бул. Христо Ботев № 80
Лице за контакт: Димитър Белоречков
Телефон: 02 931 09 58, 02 931 09 58
E-mail:
Сайт: Вижте »

         Сподели във Facebook

Последни новиниКратка информация и цели

Съюзът на птицевъдите в България е учреден на 27 ноември 1991 год. като професионална организация напроизводителите и преработвателите на птицевъдна продукция, юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.

Главна уставна цел и практическа задача на съюза е защитата на икономическите интереси на членовете и съдействие за внедряване на научнотехническите постижения в практиката.

Съюзът представлява птицевъдите и птицепреработвателите пред държавните органи и обществените организации в страна и в чужбина. Съюзът на птицевъдите в България е колективен член на Българска стопанска камара, на Българска земеделска камара, на Българска асоциация хранителна и питейна индустрия, а също и на Постоянния консултативен съвет на аграрните професионални организации в България.

Съюзът е колективен член на Националния клон на Световната научна асоциация по птицевъдство. Висш ръководен орган на съюза е Общото събрание. Изпълнителен орган е Управителният съвет , а контролен - Контролният съвет.
Оперативната дейност се извършва от председател и зам. председател. Председателят, зам.председателят и председателят на Контролния съвет се избират от Общото събрание с мандат за три години.
Председателят на съюза е председател и на Управителния съвет.

Общото отчетно-изборно събрание на Съюза на птицевъдите в България на 04.04.2012 г. избра за:

Председател - Димитър Николов Белоречков
Зам.председател - Пламен Павлов Челебиев
Председател на Контролния съвет - Симеон Методиев Димитров.

Учредители

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2012 г.

1. Димитър Николов Белоречков
Председател на СПБ СПБ - София galusmb.bia@gmail.com
2. Павел Петров Челебиев
Зам. председател “ПРО АГРО 2000”ЕООД
гр. София, п.к. 1618
ул. Институтска №8 office@foiegras-volex.com
proagro2000h@abv.bg
3. Андрей Николов Павлов “Андип – 92” ООД, Пловдив andp@abv.bg
koko_aac@abv.bg

4. Красимира Александрова Александрова “Дениз 2001” ЕООД deniz@parvomai.escom.bg
5. Борис Иванов Гюров НДНИВМИ - София
6. Борис Кирилов Стоименов СПБ - София galusmb.bia@gmail.com
7. Валентин Георгиев Дудушки "Валдис" ООД, Кюстендил valdisbg@abv.bg

8. Димитър Тодоров Бояджиев “Кокоимпекс” ООД, Смолян kokoimpex@abv.bg

9. Ивайло Гълъбов Борисов Булагро АД, София bulagro@gmail.com

10. Иван Ангелов Ангелов "Градус" ООД, Стара Загора gradus@gradusbg.com

11. Иван Георгиев Иванов "Яйца и птици - Зора", Дончево zora@netplusdb.bg

12. Илия Стоянов Чалъшканов Брезово АД, Брезово ltd_brezovo_canard@abv.bg

13. Илонка Викторова Аврамова Гала ЕООД, Монтана gala98@abv.bg

14. Любомир Борисов Лозанов “Пилко” ЕООД, Разград lozanov@ameta.bg

15. Панайот Русинов Панайотов "Авес- 94” АД, Черни връх, Бургас aves@aves94.com

16. Олег Прокопиев Прокопиев “Яйца и птици” АД, Мизия eggbird@mail.bg

17. Павел Павлов Челебиев Волекс-2005 ЕООД, София office@foiegras-volex.com
proagro2000h@abv.bg

Контролен съвет:

1. Симеон Методиев Димитров – “Сирен”, София – Председател на КС
2. Анжело Димитров Милив – “Галус – Трейд” ООД – Член на КС
3. Пенка Христова Тодорова – “Авис” ЕООД - Член на КС

Устав

УСТАВ
НА СЪЮЗА НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Съюзът на птицевъдите в България (наричан за краткост "Съюз") e професионална, родолюбива, демократична, независима, непартийна, обществена организация, юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 2. Съюзът е юридическо лице с наименование "Съюз на птицевъдите в България" (“Bulgarian Poultry Union) със седалище София, ПК 1303 бул. "Христо Ботев" 80, тел./факс: 9310958.

Чл. 3. Съюзът осъществява своята дейност на територията на цялата страна в съответствие с конституцията, законите на страната и настоящия Устав.

Раздел ІІ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 4. Целта на Съюза е да защитава икономическите интереси на птицевъдите, да съдейства и подпомага развитието на птицевъдството за увеличаване на обема, за подобряване на качеството и за повишаване на икономическата ефективност на производството на птицевъдна продукция, за по-нататъшно развитие на птицевъдството и птицепреработващата промишленост, за все по-пълно задоволяване потребностите на страната с яйца и птиче месо и за престижно присъствие на външните пазари.

Чл. 5. За изпълнение на посочената цел Съюзът на птицевъдите в България решава следните основни задачи:

1. Прави предложения пред правителствените органи за защита на икономическите интереси на своите членове.
2. Оказва съдействие и помощ на своите членове по избора на подходящи птици от различни видове (кокошки, пуйки, гъски, патици, токачки, гълъби и други), по подобряването на храненето им, по избора на технологичното оборудване, по спазването на технологичните изисквания, по профилактиката и лечението на птиците.
3. Организира и провежда международни, национални, районни и общински научно-практически конференции, изложби, съвещания, срещи, симпозиуми и други за запознаване на своите членове с най-високите наши и чуждестранни научно-технически постижения и с челния опит за повишаване квалификацията на своите членове.
4. Издава списание “Птицевъдство” като печатен орган на съюза.

Чл. 6. Съюзът постига целите и задачите си чрез:
1. Събрания.
2. Срещи за чествания.
3. Организиране на конференции, симпозиуми, научни сесии, конгреси и др., разрешени от закона.
4. Издаване на информационни печатни материали в различни форми и средства за масова информация.
5. Събиране на парични и имуществени средства чрез членски внос, дарения и спомоществувателство, реклами и други дейности за осигуряване на издръжката.

РАЗДЕЛ III

ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 7. /1/ Членове на Съюза могат да бъдат физически и юридически лица, които приемат Устава и подават молба за членство в Съюза.
/2/. Всеки желаещ, който отговаря на условията на настоящия Устав, може да подаде молба за членство до Управителния съвет на Съюза.
/3/. Членството на Съюза се прекратява:
1. По собствено желание.
2. По решение на органа, който го е приел, когато не плаща членския си внос в продължение на 1 година, при груби нарушения или действия, дискредитиращи Съюза или неговите цели, когато не изпълнява задълженията си. Решението за изключване се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
/4./ Решенията за приемане както и за изключване подлежат на обжалване пред Общото събрание.

Чл. 8. Членовете плащат членски внос, чийто годишен размер се определя от Управителния съвет. Членският внос се внася за текущата година най-късно до края на май еднократно.

Чл. 9. Членуването се удостоверява ежегодно със сертификат.

Чл. 10. Всеки член на Съюза има право:
1. Да участва в работата на Общото събрание с право на глас.
2. Да избира и да бъде избиран в органите на Съюза.
3. Да участва в подготовката и в приемането на решенията, да прави свои предложения и искания за разглеждане на дейността на органите на Съюза.
4. Да бъде редовно информиран за състоянието, проблемите и перспективите на Съюза.
5. Да иска отчет за изпълнението на приетите решения и за състоянието на сметките на Съюза.

Чл. 11. Всеки член е длъжен:
1. Да спазва законността и правовия ред в страната и Устава на Съюза.
2. Да работи за сплотяването на Съюза за постигане на неговите цели и задачи.
3. Да изпълнява решенията на ръководните органи.
4. Да участва дейно в съответните органи на Съюза.
5. Да спазва етичните изисквания на колегиалните отношения.
6. Да плаща редовно членския си внос.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ И РЪКОВОДНИ
ОРГАНИ

Чл. 12. Съюзът има следната организационна структура:
1. Общо събрание.
2. Управителен съвет.
3. Контролен съвет.

Чл. 13. /1/ Общото събрание на членовете се свиква най-малко веднъж в годината от Управителния съвет или по искане на 1/10 от членовете на Съюза.
/2/. Свикването на Общото събрание става писмено най-малко 30 дни преди датата, като в поканата се указват денят, часът, мястото и дневният ред. Поканата се публикува в ежедневен вестник.
/3/. Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко половината от всички членове.
Ако в обявения час не се събере необходимият кворум, събранието се провежда един час по-късно, на същото място и взетите решения са законни, колкото и членове да присъстват.
/4/. Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство, а тези, които са за изменение на Устава и за прекратяване на дейността на Съюза, с мнозинство от 2/3 на присъстващите членове.
/5/ По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл. 14. Общото събрание:
1. Избира Управителния и Контролния съвет и техните председатели чрез явно гласуване.
2. Приема и изменя Устава и бюджета на Съюза.
3. Определя насоките на бъдещата дейност, отразена в съответните документи.
4. Приема отчетите на Управителния и на Контролния съвет и взема решения по тях.

Чл. 15. Управителният съвет:
1. Приема плана за дейността си и ръководи Съюза въз основа на решения, взети от Общото събрание.
2. Сключва договори за осъществяване дейността на Съюза.
3. Съставя и упражнява бюджета на Съюза.
4. Разглежда и взема решения по заявления на членове, както и по жалби във връзка с приемането или изключването от Съюза.

Чл. 16. /1/ Управителният съвет се състои от председател, зам. председател и членове. Численият му състав се определя от Общото събрание.
/2/ Управителният съвет и Контролният съвет се избират за срок от три години за един мандат.
/3/ Председателят на Управителния съвет, заедно и поотделно със заместник-председателя представляват Съюза пред държавни, обществени и други органи и организации.

Чл. 17. Контролният съвет проверява:
/1/ Спазването на Устава, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет. За своята дейност се отчита само пред Общото събрание.
/2/ Спазването на законите, имащи отношение към дейността на Съюза.
/3/ Разглежда заявления на членовете срещу Управителния съвет и други органи на Съюза.

Чл. 18. /1/ Контролният съвет извършва превантивен, текущ контрол и при установяване на нарушения дава препоръки до съответния орган на Съюза за тяхното отстраняване.
/2/ По преценка на Контролния съвет могат да бъдат запознати съответните финансови и други органи по въпроси, имащи връзка със съответната дейност.
/3/ Контролният съвет или отделните членове могат да присъстват без право на глас на заседанията на Управителния съвет.

РАЗДЕЛ V

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл. 19. Паричните и имуществените средства на Съюза се набират предимно от членски внос от дарения и спомоществувателства, реклами и други законосъобразни мероприятия.

Чл. 20. /1/ Паричните средства на Съюза се съхраняват в банкови сметки по отделни партиди в лева и във валута.
/2/ За отделни инициативи могат да се формират целеви парични фондове по решение на Общото събрание.
/3/ Изразходването на средствата се контролира от председателя /заместник-председателя/, които депозират в съответната банка спесименти по установения ред.
/4/ Кочан-квитанция за събиране на суми в приход на Съюза се оформят по съответния ред и се съхраняват и отчитат като банкови документи по реда, установен за тази цел.
/5/ Съюзът не разпределя печалби от дейността си.

РАЗДЕЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Съюзът притежава:
/1/Печат.

Чл. 22. Съюзът няма определен срок за действие. Освен по решение на Общото събрание Съюзът прекратява дейността си в предвидените от закона случаи.

Чл. 23. Професионалният празник на птицевъдите е световният ден на яйцето (всеки втори петък на месец октомври на годината).

Уставът е приет от Общото събрание на Съюза на птицевъдите в България на 6.12. 2000 г. и одобрен от Софийски градски съд. Решение № 2 от 16.08.2001 г.
Допълнения и изменения са приети от Общото събрание на 24.02.2010 г.

Членове

ИМЕ И АДРЕС/ИНФОРМАЦИЯ/ТЕЛЕФОН И ФАКС/УЕБ САЙТ & EMAIL

ET Радина Петра Марчева
Хасково, ул. Княз Богороди 10
отглеждане и гушене на патици Мюлари
тел: GSM:0889721783

Eгер Агро ЕООД
гр. Раковски, ул. Трети март 39

тел: 031514709 ; 0 000 734 818

eger-agro@b-trust.org

EТ Илия Тенев ТИЛ2
гр. Хасково, ул. Св. Св. Кирил и Методий" 78А адрес за коресподенция Генерал Гурко 4

тел: 038668808; 0887200973
факс: 038668808

TEdimex-Ltd@ABV.BG

Авес 94 АД
8122 с. Черни връх, обл. Бургас
Производител на разплодни яйца, яйца за консумация, еднодневни пилета, птиче месо, зърно.
тел: 056813705
факс: 056813706

www.aves94.com
aves@aves94.com

Авис ЕООД
с. Йоглав, обл. Ловеч
Производител на патешки черен дроб, патешки гърди и бутчета
тел: 069 241 333
факс: 069 241 274

www.avis-bg.com
todorova@avis-bg.com

Агри СС ЕООД
Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" № 2,
отглеждане на кокошки носачки
тел: 057313912
факс: 057313912

agris@abv.bg

Агрико ЕООД
5000 Велико Търново, ул. Цар Освободител 1 Пощенска кутия 315
Производство и клане на пилета бройлери
тел: 062 603480
факс: 062 603490

agrikokartel.com
agrokartel@abv.bg

Агропласмент 92 В АД
бул. Съборни 46, 9000 Варна
Производство и реализация на патешки продукти. Птицекланица
тел: 052 612949
факс: 052 608125

agroplasment@abv.bg

Аеркок ООД
обл. Пловдив, 4141 с. Трилистник
Отглеждане на кокошки носачки. Производство на яйца за консумация
тел: 0899 984570

aerkok.bulgaria@gmail.com

Алианс Агрикол Алаг ООД
обл. Ямбол, 8669 с. Окоп
Производство и търговия с месо и дроб от патици и гъски
тел: 046 661636
факс: 046 661635

alag@mbox.contact.bg

Баик ООД
ул. Росица 5А, 5000 Велико Търново
Изграждане, проектиране, инженеринг, реставрация, оборудване на предприятия от хранителната промишленост
тел: 062 643833; 673271
факс: 062 643934

www.baik.webbg.com
baik-vt@vali.bg; baik@mail.bg

Биоинвест ЕООД
ул. Генерал Гурко 67 А, ап. 3, 6000 Стара Загора
Угояване на бройлери
тел: 042 600773
факс: 042 253142

stefanov@zoohraninvest.com

Бобал Бояджиев ЕООД
ул. Малашевска 12 А, 1202 София
Търговия с адитиви, подправки, консумативи за хранителната промишленост
тел: 02 936 73 21; 936 67 72
факс: 02 9367321

www.bobal-bg.com
trade@bobal-bg.com

Бованс България ООД
ул. Христо Ботев 67, ап. 24, 6000 Стара Загора
Производство на еднодневни пилета от яйценосно и бройлерно направление
тел: 0888 827730
факс: 042 604533

mkabakchiev@gmail.com

Божидар 2010 ЕООД
гр. Раковски, ул. Стоян Заимов№ 1
отглеждане и угояване на патици
тел: GSM: 0899107187

Брезово АД
ул. Марин Домусчиев 2, обл. Пловдив, 4160 Брезово
Производство и търговия с патешко месо, дроб и други продукти
тел: 03191 2265
факс: 03191 2098

www.brezovo.com
ltd_brezovo_canard@abv.bg

Булагро 97 АД
обл. София, 2237 Драговищица
Развъдна дейност в яйценосното направление. Люпилня. Производство на еднодневни пилета
тел: 07118 2222; 2242
факс: 07118 2262

www.bulagro.net
info@bulagro.net

Валданко ООД
ул. Константин Величков 11, 2233 Костинброд
Отглеждане на стокови носачки. Производство на яйца за консумация
Велди 1 ООД
обл. Пловдив, 4141 Трилистник
Производство на яйца за разплод
тел: 0887 931397

ilconsult.tavsan@gmail.com

Виталис 66 ООД
обл. Силистра, 7650 Дулово
Производство на яйца за консумация
тел: 0855 22106
факс: 0855 22028

vitalis_66@abv.bg

Витопласт ООД
ул. Хан Аспаруп 29, ет 2, 1463 София
Търговия с опаковъчни материали
тел: 02 8527360
факс: 02 9532874

www.vitoplast.com
vitoplast@abv.bg

Волекс 2005 ЕООД
ул. Институтска 8, 1618 София
Производство на еднодневни патета. Угояване и клане на патици
тел: 02 8568591
факс: 02 8568595

www.foiegras-volex.com
office@foiegras-volex.com

Гала М ООД
ул. Морава 2, 3400 Монтана
Производство и клане на пилета бройлери
тел: 096 301383
факс: 096 301382

www.gala-m.com
office@gala-m.com

Галус Къмпани ООД
гр. Костинброд, ул. Детелина № 9, вх. А, ет. 3, ап. 9
производство на оплодени яйца
тел: 0721 66189, GSM:0899928938
факс: 0721 166211

gallus_company@abv.bg

Галус Трейд ООД
ул. Детелина 9, ет 3, 2230 Костинброд
Производство на прясно и замразено птиче месо и месо от некласифицирани другаде животни
тел: 0721 55214
факс: 0721 66211

www.victoria-m.com
victoria_milev@abv.bg

Гая ООД
обл. Плевен, 5891 Бохот
Производство на яйца за консумация
Гидик ЕООД
ул. Плодородие 9, 4150 Раковски
Угояване на патици
тел: 0899 142751

Градус 1 ООД
кв. Индустриален, 6000 Стара Загора
Производство на пилешко месо и продукти
тел: 042 617101
факс: 042 601069

www.gradusbg.com
gradus@gradusbg.com

Гужер Комерс ЕООД
бул. България 94, 7800 Попово
Отглеждане на домашни птици, бройлери
тел: 0888 494107
факс: 0608 24095

Дакор ООД
ул. Цар Освободител 60, пк 84, 5100 Горна Оряховица
Производство на варено, обезкостено, вакуумирано и пастоьоризирано птиче месо
тел: 0618 60380
факс: 0618 60372

dacor@mail.bg

Дан 2000 ООД
ул. Черни връх 54, ет 1, 9000 Варна
Магазини за търговия с хранителни и нехранителни стоки. Склад за търговия на едро
тел: 052 691086
факс: 052 691085

dan-svetla@abv.bg

Дениз 2001 ЕООД
ул. Александър Стамболийски 23, 4270 Първомай
Производство на месо и месни продукти. Кланица
тел: 0336 2207
факс: 0336 3123

deniz@parvomai.escom.bg

Джиев АД
Птицекомбинат, 2230 Костинброд
Отглеждане на птици, търговия на едро и дребно със замразени пилета и с яйца
тел: 0721 60110
факс: 0721 60089

djiev@mail.orbitel.bg

Дъга 60 ЕООД
гр. Раковски, ул. Шипка № 24
отглеждане на патици
тел: GSM:0888478892

Екарисаж Загоре АД
кв. Индустриален, 6000 Стара Загора
Производство на птиче месо и продукти. Кланица. Месокостно брашно, фуражни смески.
тел: 042 601603
факс: 042 623907

ecarisaj@mail.orbitel.bg

Еко фарм 2005 ООД
ул. Братя Миладинови 1-А-3, 8800 Сливен
Производство на яйца за консумация
тел: 044 662882
факс: 0855 22028

Екомат ООД
ул. Крум Кюлявков 11, ателие 4, 1172 София
Люпилни технологии, инкубатори. Изключителен представител на Pas Reform
тел: 02 9627716
факс: 02 9627716

www.ecomat.biz
office@ecomat.biz

Ескейп груп ООД
гр. Търговище;ул. Братя Миладинови 38

тел: 0878 350 118
факс: 0601 855 56

mert_bg@abv.bg

ЕТ Ангел Димитров Гранит
ул. Г. Измирлиев 17, вх. Г, ет 1, ап. 3, 5000 Велико Търново
Отглеждане на пилета бройлери
тел: 06124 2772
факс: 06124 2772

www.granitvt.hit.bg
etgranit@yahoo.com

ЕТ Андип 92 Андрей Павлов
бул. Марица 77, 4000 Пловдив
Отглеждане на кокошки носачки. Производство на яйца за консумация
тел: 032 962750
факс: 032 962751

andp@abv.bg

ЕТ Валентин Георгиев Валдис
ул. Карпош 7, 2500 Кюстендил
Производство на кокоши яйца, фуражни добавки
тел: 078 551154
факс: 078 551154

valdisbg@abv.bg

ЕТ Васил Иванов Шанс 61
кв. Младост, бл. 129, вх. А, ап. 11, 9020 Варна
Угояване на патици
тел: 052 502324; 0888 698331

ЕТ Виктория 90
ул. Драгоман 16, 5800 Плевен
Производство на помощни съоръжения за маркиране и сортиране на яйца
тел: 064 820694

victoria90@mail.bg

ЕТ Диваск Димитър Карачоров
ул. Вардар 2, ет 3, 2800 Сандански
Производство на яйца за консумация
тел: 0746 23939

dkarachorov@abv.bg

ЕТ Дивекс 2 Георги Георгиев
ул. Паисий 7, 8500 Айтос
Отглеждане на кокошки носачки. Производство на яйца за консумация.
тел: 0558 80941; 0897 936969

www.divex2.com
divex2@bginfo.net

ЕТ Димитър Илиев
обл. Русе, 7051 Червена вода (Любен Илиев)
Производство на яйца за консумация
тел: 08115 2165
факс: 082 842 588

ЕТ Долис Георги Цолов
ул. Й. Йончев, бл. 1, ет 7, ап. 35, 1618 София
Отглеждане на кокошки носачки. Производство на яйца за консумация
тел: 0889 443082

dolis_gts@abv.bg

ЕТ Илия Тенев ТИЛ 2
гр. Хасково, ул. "Кирил и Методий" 78А
отглеждане на бройлери
тел: 038668808, GSM:08872000973
факс: 038668808

TEdimex-ltd@abv.bg

ЕТ Криция Марин Иванов
ул. Г. Живков 3, вх. Г, ет. 3, ап. 9, 5000 Велико Търново
Търговия с яйца за консумация
тел: 062 642531; 0888 861899
факс: 062 642531

kricia1999@abv.bg

ЕТ ММ Мирослав Христов
ул. Осогово 1, 5139 Първомайци
Производство на птиче месо, месни продукти и консерви
тел: 0618 60303;06175 2581
факс: 0618 60303;06175 2581

mm_m_hristov@abv.bg

ЕТ Пламен Колев
кв. Тракия, бл. 19, 6540 Харманли
Производство и търговия на яйца за консумация
тел: 0897 961574
факс: 0373 605317

bat_plamen_xxl_qica@mail.bg

ЕТ Синхрон Добри Василев
ул. Иван Преснаков 25, ет 3, ап. 7, 5400 Севлиево
Производство нса яйца за консумация
тел: 0675 33275; 0878 121853

ЕТ Тодор Пелтеков
ул. Д. Подвързвачов 9, ап. 50, 6000 Стара Загора
Отглеждане и огушване на патици
тел: 0889 627060

todorv@abv.bg

Земеделски институт Хибриден център
6000 Стара Загора
Производство на еднодневни пилета и пуйчета за населението
тел: 042 606991
факс: 042 607048

Зорница Комерс ООД
обл. Велико Търново, 5161 Кесарево
Производство и търговия с птиче месо и яйца
тел: 06167 2458;06193 0022
факс: 06167 2020; 06167 2477

zornitsa_com@abv.bg

ЗП Мария Николаева Колева
с. Черна гора

тел: GSM:0888213398

spas60@abv.bg

ЗП Огнян Христов Йорданов
с. Хераково, местност Хераково ханче, ул. Радецки

тел: 0899980664м 0878150606

gratsia@abv.bg

Иван 44 ЕООД
ж.к. Люлин, бл. 368, вх А, ап 19, ет. 5, 1360 София
Отглеждане на кокошки носачки. Производство на яйца за консумация
тел: 0887 787513

Иванов КЛМ ООД
ул. Райко Даскалов 16, ет. 3, ап. 9, 5300 Габрово
Отглеждане на родителски стада за бройлери, люпилни
тел: 0896 894300
факс: 066 883350

Илма Ил ООД
ул. Цар Самуил 14, 4400 Пазарджик
Отглеждане на кокошки носачки. Производство на яйца за консумация
тел: 034 446158
факс: 034 446162

ilma2004@abv.bg

Интервет България ЕООД
бул. Искърско шосе 7, 1528 София
Производство и дистрибуция на ваксини и фармацевтични препарати за всички видове животни
тел: 02 9701070
факс: 02 9710900

www.intervet.bg
info.bulgaria@intervet.com

Канарекс ООД
ул. Ангел Кънчев 3, обл. Русе, 7120 Копривец
Производство на еднодневни патета
тел: 0888 211600

canarex@gmail.com

Квант 2001
Плевен, ул. "Цар Самуил" № 14, вх.В ап. 1
Отглеждане на родителси стада бройлерно направление
тел: 064/849456, GSM 0888927390, 0887757340

kvant2001@mbox.is-bg.net

Кокоимпекс ООД
ул. Изворна 2, 4700 Смолян
Производство и търговия с яйца и птичи продукти
тел: 0301 63339
факс: 0301 62268

kokoimpex@abv.bg

Космос САП 99 ЕООД
ул. Никола Караджов 13, ет 1, 4000 Пловдив
Отглеждане на бройлери
тел: 032 636135; 032 947065
факс: 032 622045

nikolova.l@kiinvestholding.eu

Лесов плюс 2 ЕООД
гр. Раковски, ул. Гагарин 29
отглеждане на патици
тел: GSM: 0897960147

Лимп ООД
гр. Раковски

тел: GSM:0889503822

Любен Банчев
кв. 8, бл. 9, ап 1, 2180 Етрополе
Отглеждане на кокошки носачки Производство на яйца за консумация Магазин за хранителни стоки
тел: 0720 63681; 0887 862429

Мати ЕООД
гр. Раковски
отглеждане на патици
тел: GSM:0888851273

МИЗ ООД
ул. 3-ти март 39, 4150 Раковски
Отглеждане на патици, производство на черен дроб от патици
тел: 03151 2204; 0887 664403

zornica123@abv.bg

Микс ПН ЕООД
гр. Раковски, ул. Захари Стоянов №8
fjh.egodke r whfsldke kd mdjr[r
тел: GSM: 0899950749

Насто пет ЕООД
ул. Четвърта 20б, обл. Добрич, 9361 Бранище
Отглеждане на патици
тел: 058 605547; 0887 957191
факс: 058 605547

s_panteleimonov@abv.bg

Орилия ЕООД
ул. Янко Забунов бл. 3, вх А, ап. 3, 1408 София
Търговия с хранителни добавки за птици
тел: 02 9549116
факс: 02 9549217

Hristineta.Stancheva@Kemin.com

П И К Ко АД
Промишлена зона Север, Казичене, 1532 София
Производство и търговия със суровини и функционални продукти за хранителната промишленост
тел: 9995031
факс: 9999514

techno@pic-co.com

Пегемекс Трейд ООД
пл. Г.П.Димитров, комплекс Космос, ет 2
Производство на яйца за консумация


тел: 068 601020
факс: 068 601020

pegemex@gmail.com

Петков Ди ЕООД
ул. Слънчева 4, 6000 Стара Загора
Производство на пилета бройлери
тел: 0887 558861
факс: 048 929494

petkovdi@yahoo.com

Пилигрим 67 ООД
ул. Полтава 12, ет 3, 5800 Плевен
Отглеждане на бройлери
тел: 064 805596

Пилко ЕООД
пк 181, Птицекланица, 7200 Разград
Производство на прясно и замразено пилешко месо
тел: 084 661086
факс: 084 661092

www.ameta.bg
sales@ameta.bg

Пименс ООД
ул. Иван Вазов 1, Птицекланица, 5150 Стражица
Производство, преработка и реализация на птиче месо
тел: 06161 2557; 0888 331705
факс: 06161 3030

pimens@abv.bg

Пимитрейд ООД
ул. Старнджа 103, 1233 София
Търговия на едро с дроб и месо от патици
тел: 02 9311564
факс: 02 9311421

pimitrade@abv.bg

Про Агро 2000 ЕООД
София, 1618, ул. Институтска, №8

тел: 0888 63 76 03
факс: 02/856 85 95

proagro2000h@gmail.com;office@volex@del.bg

Пролет 57 ЕООД
ул. Хр. Донев 9, 5000 Велико Търново
Търговия с яйца и птиче месо
тел: 062 639845
факс: 062 639845

contact@prolet57.com

Птицеком ЕООД
ул. Ал. Дякович 31, 9000 Варна
Отглеждане на домашни птици. Търговия на едро с птичи продукти
тел: 052 912823; 912824
факс: 052 912819

www.ptizecom.com
ptizecom@ptizecom.com

Птицекомплекс Вързулица ООД
Полски Тръмбеш с. Вързулица

тел: 0898686193

pgagova@abv.bg

Първи май АД
ул. Индустриална 6, 5180 Полски Тръмбеш
Производство на машини и оборудване за птицевъдството и животновъдството, сушилни за зърно
тел: 06141 6952
факс: 06141 5354

www.pm-dad.com
parvimai-plamen@dir.bg

Сантал ООД
жк Пъстрина, бл. 28, вх Б, ап 11, Монтана
Отглеждане на домашни птици. Производство на яйца за консумация
тел: 096 301515; 0889 458664

СВМ България ООД
бул. Цариградско шосе 33, 1124 София
Инженерингова дейност, монтаж, проучване, изграждане на газово-керамични отоплителни инсталации за промишлени нужди
тел: 02 9445113
факс: 02 9449491

www.web.need.bg/sbm-bg
sbm-bg@datacom.bg

СВС 98 ООД
ул. Чепинско шосе 15, 1225 София
Производство и търговия на пресни и замразени продукти от пилешко месо
тел: 02 9366173
факс: 02 9366463

www.pileto-roso.com
is@roso-is.bg

СД Марвас 90 Френкеви с-ие
ул. Александър Стамболийски 75, вх В, ап. 21, 4000 Пловдив
Производство на птици и яйца за консумация
тел: 0886 407040
факс: 0887 848008

marvas90@dir.bg

Симоти ООД
гр. Раковски , ул. Цанко Дюстабанов 16

тел: 03151 32 98; 0888 344 345

simoti 123 @ abv.bg

Сито 92 ЕООД
ул. Шипченски проход 11, бл. 228, ет 4, ап. 14
Търговия с ветеринарномедицински продукти, лабораторни диагностикуми и течни хранителни добавки
тел: 02 9733240; 8707463
факс: 02 974738

cito@centrum-group.org

Тонивет еко 27 ЕООД
гр. Пловдив, бул. Марица № 102

тел: 0889902222

t.cherkezova@gmail.com

Флайт 67 ЕООД
гр. Раковск, ул. Н. Вапцаров № 49
отглеждане и гушене на патици
тел: GSM:0895047402

Хайпро България АД
ул. Дъскотско шосе 6, 5200 Павликени
Производство сна яйца за консумация
тел: 0610 52198
факс: 0610 52670

www.hipro.bg
office@hipro.bg

Хринад ООД
Булчикън АД, ул. Три уши 8, ет 5, 1000 София (за Хринад ООД)
Птицекланица. Търговия на едро с прясно и замразено птиче месо
тел: 0675 35524
факс: 0675 32934

Яйца и птици АД
Промишлена зона, обл. Враца, 3330 Мизия
Производство и продажба на пресни стокови яйца и птици
тел: 09161 2468
факс: 09161 2273

bti@dir.bg; eggbird@mail.bg

Яйца и птици Зора АД
пк 408, 9300 Добрич
Производство, преработка и търговия с яйца за консумация. Производство на разплодни яйца, еднодневни пилета, птичи продукти и земеделска дейност
тел: 058 626612
факс: 058 622766

www.zora-donchevobg.com
zora@netplusdb.bg

Яйца и птици Ломци ООД
обл. Търговище, 7838 Ломци
Производство на яйца за консумация
тел: 060385 310
факс: 060385 275

ivanova.tera@gmail.com

Яйцепром АД
бул. България 61, 6600 Кърджали
Производство, търговия и експорт на яйца за консумация
тел: 0361 63204
факс: 0361 63205

furaji2000@dir.bg