Вход Търсене

Национално сдружение "Бреговска Джинка"

Публичен профил
Град: гр. Брегово
Лице за контакт: Мирослав Въсков
Телефон: 0895 753 952
E-mail:

         Сподели във Facebook

Последни новиниКратка информация и целиУчредители

Мирослав Въсков
Любен Ников
Венцислав Борисов
Сашо Шакалов
Иваило Андрев

Устав


Сдружение на отглеждачите на Бреговска джинка в Република България, отглеждащи породисти кокошки, наречено по-нататък в устава „Национален клуб-Бреговска джинка“ се създава като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяваща дейност в частна полза, със собствена банкова сметка, печат и емблема и се учредява за неопределен срок.
Чл. 2. Сдружението е доброволна, демократична, неполитическа организация на съмишленици.
Предмета на дейност на сдружението е отглеждането на породисти кокошки и други домашни животни като: декоративни домашни птици, екзотични птици, зайци,гълъби, животни с ценни кожи и други. То обединява на доброволен принцип частни лица, които се занимават с тази дейност или се интересуват от нея.
Чл. 3. Сдружението осъществява дейността си на територията на Република България съгласно настоящия устав и дейставащите в страната закони и други нормативни актове.
Чл. 4. Сдружението осъществява своята дейност във взаимодействие с всички природозащитни, екозащитни и други организации в България, които имат схнодни цели и задачи.
Чл. 5. Сдружението може да членува в сродни организации и да взема участие в организираните от тях изложби и други мероприятия, както и да организира подобни в Република България.
Чл. 6. Седалището на сдружението е :гр.Брегово……………………

Глава втора
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Чл.7. Основните цели на сдружението са:
Опазването и подобряването на наличния генетичен фонд местни породи кокошки, представянето им в Р.България и пред европейската общественост с цел вписването им в регистъра на породите.
Развъждането и популяризирането на породисти кокошки.
Развъждането и популяризирането на дребни домашни животни.
Създаване в младото поколение на интерес към живата природа и култивирането на навици за нейното запазване.
Чл.8. За изпълнението на тези цели сдружението ще използва и осъществява следните дейности в интерес на обществото и на своите членове:
Чл.8.1. Организиране на селекционерите на кокошки и други дребни домашни животни в страната с оглед подпомагането им да реализират своите любителски желания и инициативи.
Чл.8.2. Създаване на лекторски и съдийски апарат и семинари за неговото и на отделни интересуващи се членове обучение, за повишаване на знанията и квалификацията по стандартите за отделните породи кокошки и дребни животни.
Чл.8.3. Създаване на картотека за водената селекционна работа на всеки член. Ежегодно опръстеняване на новите птици с одобрени от сдружението стандартни пръстени.
Чл.8.4. Утвърждаване на график за местните изложби, както и организиране на международни такива в страната и участие извън нея.
Чл.8.5. Представлява членовете си и защитава интересите им пред всички органи и институции.
Чл.8.6. Популяризиране на дейността чрез различни форми, печат, радио, телевизия и собствени нагледни пособия и агитационни материали.
Чл.8.7. Стимулиране подобряването на кокошките и тяхното представяне и разпространение в Европа.
Чл.8.8. Съвместно с ветеринарните поделения организира провеждането на ефективни и задължителни мероприятия по профилактиката и лечението на птиците и другите животни от най-разпространените заразни болести.

Глава трета
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.9. Членуването в сдружението е доброволно. Член на здружението може да бъде всеки български или чуждестранен гражданин, който приема и спазва устава, плаща редовно членския си внос и допринася за развитието на породата и природолюбителството.
Чл.10. Членовете на здружението могат да членуват и в други сдружения със сходни цели и задачи при положение, че тези цели и задачи не противоречат на целите и задачите на съюза на гълъбовъдите и природолюбителите.
Чл. 11. Учредители на сдружението са лица, които на доброволен принцип се договарят за създаването му, за да обединят усилията си за развитието на породата и природолюбителството в Република България.
Чл 11.1 Учредители на сдружението са лицата подписали устава при приемането му. Те автоматично стават членове на сдружението му.
Чл.11.2. Нови членове на сдружението се приемат от изпълнителния орган на същото, чрез подаване на молба, в която потвърждават, че спазват устава и ще плащат редовно членския си внос. Утвърждаването на членството става от Общото събрание.
Чл 11.3. всеки член на сдружението получава членска карта.
Чл. 12. Всеки член на сдружението има право:
Да участва в Общото събрание.
Да предлага и участва в обсъждането на въпроси свързани с дейността на сдружението на всички структурни нива.
Да избира и бъде избиран в ръководните органи на сдружението.
Да бъде подпомаган и стимулиран в своята дейност.
Да участва във всички национални, регионални и международни прояви на сдружението.
Да ползва наличната в информация по отглеждането и селекцията, профилактиката и лечението на кокошки и другите дребни животни, измененията в стандартите и друга отнасяща се за дейността на сдружението.
Чл. 13. Всеки член в сдружението е длъжен:
Да спазва устава и да изпълнява решенията на Общото събрание и на управителния съвет.
Да участва активно в дейността на съюза при реализирането на целите и задачите му.
Да отглежда породите само в чист вид като се стреми постоянно да ги усъвършенства.
Да води родословна книга на ятото си и опръстенява младите птици само със стандартни пръстени одобрени от съюза.
Да изпълнява стриктно необходимата профилактика с оглед недопускане разпространението на заразни болести. При възникване на заразно заболяване в ятото му да уведоми органите на съюза и прекрати участието си в изложби и други мероприятия до овладяване на заразата.
При попадане на чужда кокошка в ятото му да уведоми ръководството за издирване на собственика и предаването му на него.
Да не извършва или подпомага извършването на действия, които биха навредили на сдружението или уронили неговия авторитет, както и такива, които противоречат на законите в страната.
Да внесе всъпителна вноска при приемането му в поделенията на здруженето и да плаща редовно членскяи си внос максимум на две вноски.
За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава вноски.
Чл. 14. Членството в здружението се прекратява:
Чл. 14.1. Доброволно с писмена молба до управителния съвет.
Чл. 14.2. С прекратяване дейността на юридическото лице.
Чл. 14.3 При изключване, което се извършва с решение на управителния съвет, когато членуващия не спазва устава или нарушава принципите на колегиалната етика, законите на страната, дава неверни данни за произхода и качеството на птиците си, извършва действие против интересите и целите на сдружението, не плаща членския си внос и други нарушения.
Решението може да се обжалва пред Общото събрание, чието решение е окончателно.
Чл.14.5. Прекратяващият членството си е длъжен да уреди всички задължения поети до момента на напускането.

Глава четврърта

ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Организационните структура на сдружението са:
Общо събание, управителен съвет на съюза.
Чл. 15.1 Сдружението обединява и ръководи всички свои членове на територията на страната.
Чл. 16. Органите на сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет и Контролна комисия.
Чл. 17. Общото събрание е върховен орган на сдружението. То се състои отчленове на сдружението.
Чл. 17.1. Общото събрание има следните правомощия:
Приема, изменя и допълва устава.
Приема и други вътрешни актове
Определя основните насоки за дейността на сдружението
Утвърждава приетите от УС нови членове
Взема решения за членство в други организации
Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението
Определя броя и избира с явно гласуване членовете на Управителния съвет за срок от пет години. За същия период избира с явно гласуване Председателя на Сдружението, който е и Председател на Управителния съвет.
Утвърждава бюджета на сдружението
Приема отчета за дейността на управителния съвет
Взема решения относно размера на членския внос
Отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на устава или други вътрешни актове, както и на действащите в страната закони.
Взема решения по други въпроси свързани с насоките и дейността на сдружението

Чл. 18.1 Решенията на ОС са задължителни за останалите органи на сдружението.
Чл. 18.2. ОС се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. В поканата, която се изпраща до всички членове се посочва дневният ред, датата, часът и мястото за провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на видно място в сградата на управлението най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 18.3 Общото събрание е законно, ако на него присъстват минимум 50% + 1 от делегатите избрани от местните и регионални структури. Ако в определения час не се явяват необходимия брой членове то се отлага с един час и се провежда при същия дневен ред е се смята за законно независимо от броя на присъстващите членове.
Чл. 18.4. Всеки член на ОС има право на един глас.
Чл. 18.5. Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове с явно гласуване. Решенията за изменение на устава, за прекратяване дейността на сдружението или преобразуването му се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл. 18.6. Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до него или негови близки роднини по права линия.
Чл. 18.7. На заседанията на ОС се води протокол който се подписва от Председателя и секретар – протоколчика.
Чл. 19. Управителен съвет
Чл. 19.1. Управителният съвет е изпълнителен орган на съюза, който организира изпълнението на решенията на Общото събрание и ръководи дейността му в периода между заседанията на ОС.
Чл. 19.2. Управителния съвет се състои от председател, трима заместници и 9 члена – общо 13 на брой.
Чл. 19.3. Редовните заседания на УС се свикват най-малко два пъти годишно. При писмено искане на една трета от членовете Председателят е длъжен да свика заседание. Ако той не стори това в едномесечен срок, такова може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.
Чл. 19.4. Заседанията се ръководят от Председателя и се провеждат ако присъстват поне половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл. 19.5. Управителният съвет има следните правомощия и задължения:
Да осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
Да представлява съюза пред държавни институции и юридически лица, както и да определя обема на представителната власт на негови членове.
Да се разпорежда с имуществото на съюза при спазване изискванията на устава.
Да изработва и приема планове и програми за дейността на съюза.
Да определя реда и организацията за дейността на съюза, включително и тази в обща полза, като носи отговорност за това.
Да предлага на ОС размера на членския внос и определя начина за събирането му.
Да определя размера на платения персонал и възнаграждението му.
Да утвърждава направените разходи.
Да разпределя постъпилите парични средства от различни източници.
Да подготвя и внася в ОС проект за бюджет и отчет за дейността на съюза.
Да прави предложения за членство на съюза в наши и международни съюзи и организации.
Да утвърждава предложенията на комисията по стандартите относно настъпилите изменения.
Да взема решения за сключване на договори за сътрудничество.

Чл.19.6. За присъстващ на заседанието на УС се счита член с когото има двустранна връзка, гарантираща установяването на самоличностаа му и позволяваща участието му в обсъжането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващият заседанието.

Чл. 19.7. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Чл. 20. Председателят на Управителния съвет:
избира се от Общото събрание и представлява съюза пред всички органи и организации в страната и чужбина.
Отговаря за организацията и ръководството на цялостната дейност на съюза.
Подписва всички документи, договори за сътрудничество у нас и в чужбина и всички останали актове на съюза.
След съгласуване с УС назначава щатния персонал и определя възнаграждението му.
Разпорежда се с паричните средства на съюза, като дава отчет на УС, който утвърждава направените разходи.
Изпълнява всички други функции произтичащи от Устава и решенията на ОС и УС.
Организира изпълнението на решенията на ОС и УС.

Чл. 21. Контролната комисия се избира от Общото събрание. Състои се от Председател и двама члена. Тя контролира изпълнението на решенията на ОС и УС, а също така и изпълнението на бюджета на здружението. Същата изготвя доклад за своите констатации, който се предлага на Общо събрание за обсъждане и одобрение.

ГЛАВА 5
ИМУЩЕСТВО И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Чл. 22. Здружението има свой бюджет, собствена счетоводна отчетност и свои банкови сметки в лева и във валута.
Чл. 23. Здружението управлява и разпределя паричните постъпления от всички източници от страната и чужбина.
Членският внос на членовете юридически лица е …… лева за година платим на две вноски.
Чл. 24. Имуществото на здружението се състои от движими и недвижими имоти, вещни права, права върху интелектуалната собственост, парични средства, вземания, ценни книжа и други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридически лица с нестопанска цел.

Чл. 25. Финансовата година завършва в края на всяка календарна година. За начало на годината се счита датата на вписвнаето на сдружението в регистъра на Окръжния съд.

Чл. 26. Бюджетът на съюза се формира от:
встъпителни вноски
годишен членски внос от членовете юридически лица.
Постъпления от юридически и физически лица, дарения, помощи, субсидии.
Постъпления от изложби, печатни издания, брошури и други свързани с дейността на сдружението.

Чл. 27. Бюджетът на сдружението се приема от УС и се утвърждава от ОС. С изразходването на паричните средства се разпорежда Председателят на УС

Чл. 28. При прекратяване на сдружението, имуществото му се разпределя между членовете съобразно направените от тях вноски.

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на сдружението на Национален клуб Бреговска джинка в Република България

Членски внос

Годишен - 30 лв.

Членове


Към момента в дружеството членуват 18 члена